18.10.2015 சுவிற்சர்லஈந்து பஈரளுமன்ற டூதர்தலும், டூமற்சனபக்கஈன டூதர்தலும்
நனடடுபறும். ஆதன்படி நடக்க இருக்கும் டூதர்தவ் நஈங்கள் ஐடூராப்பஈவுடனும் உலகத்தின்
மிகுதியுள்ள நஈடூகளுடனும் பிரிந்து நிற்கப்டூபஈகிடூறஈமஈ என்பனத தீர்மஈனிக்கும்.


பணம் டுசலுத்தக்கூடிய வஈடனக வீடு எல்சேவாருக்கும் டூதனவ

வீடுகளும் வர்த்தகம் டுதஈடர்புனடய இடங்களும் குனறந்த வினலயில் கினடக்க
வழி டுசய்ய டூவண்டூம். கஈணிகள் வினலகூடிக்டுகஈண்டூ டூபஈகின்றது. ஊகத்னத அடிப்பனயயஈகக்
டுகஈண்டூ வினலகனளக்கூட்டூதவ் நிறுத்தப்படடூவண்டூம்.

பிரஜாஈவுரினமயும் அரசியலில் பங்கு டுகஈள்ளுதலும்

வரி டுசலுத்தும் எல்டூலஈரும் அரசியல் உரினம கினடக்கக்கூடியதஈகவும்
பிரஜணாவுரினம கிபறக் கூடியதஈகவும் இருக்க சேபண்டூம். அரச நிறுவனங்களில் பங்கு டுகணாள்ளும் அங்கீகஈரம் கினடக்க சேபண்டூம்.


இனப்பஈகுபஈடூம், சேபறுபஈடூ என்பன இல்லஈமல் இருங்கசேபண்டூம்
டுவளிநஈட்டவர்கள் பல சந்தர்பங்களில் இனப்பஈகுபஈட்டிற்கு உள்ளஈகிறஈர்கள்.
சேபனலவணாய்ப்பு வீடு டூதடூதலிவ் கஈப்புறுதி என்பவற்றில் சேபறுபஈடு
கஈண்பிப்பதற்கு தடுக்கக்கூடிய நடவடிக்னக எடுத்தல் அவசியம்.

சர்வடூதச ஒற்றுனமயும் சஈமதஈனத்திற்கும்,

ஜனநஈயகத்திற்கும் உலகரீதியஈன ஊக்குவிப்பு அவசியம்.